Agency.ee

Me aitame
müüa Teie ettevõtet

 

Mõtteid Rail Balticust

Berliin, Riia ja Vilnius tulevad lähemale 

Teed ühendavad. Kiire raudteeühendus seda enam. Rail Baltic võimaldab transportida metallkonstruktsioone, turvast, teravilja, ehitusmaterjale, samuti  Soome tselluloosi toimetamist Saksamaale. Võimaldab Hispaania, Saksa, Poola ning Hiina turistidel Eestisse saabuda. Kahtlemata toob see Eesti majandusele kasu. Tänu regulaarsele ja soodsale transpordiühendusele suureneb Eesti majanduse võimalus eksportida oma tööstustoodangut Kesk-Euroopasse. Lisaks vähendab vastassuunaline turistide voog meie turismisektori ettevõtjate sõltuvust Soome ja Vene tarbijatest.

Eestil on oht jääda Euroopa Liidu ääremaaks - riigiks millel on küll rikkad naabrid - kuid jäädes asukoha poolest kaugele nii  Saksamaast kui ka Prantsusmaast, jääb meile siiski võimalus olla osa Põhjamaadest. Kindlasti rikastaks meie võimalusi ja valikuid see, kui pääseksime väiksema ajakulu ja mõistlikuma hinnaga siit ka lõuna suunas liikuma. Raudtee on kiiruse poolest lennutranspordi kõrval alternatiivina teisel kohal ja võimaldab muudest maismaatranspordi liikidest väiksema ajakuluga kaugematesse sihtkohtadesse jõuda. Samas sõltub raudteeliiklus ka vähem ilmastikust. Tänu raudtee rajamisele tekib kiirem ühendus Riia ja Vilniusega ning sealt edasi.

Kartus ebaõnnestuda

Rajatav raudtee ei taga iseenesest edu. Samamoodi ei too Interneti infrastruktuuri rajamine automaatselt endaga kaasa uusi töökohti ja kõrgemaid sissetulekuid, kui sellega ei kaasne toetavat haridussüsteemi, IT kogukonna innovaatilist tulevikuvaadet ja investorite usku ja huvi investeerida uutesse tehnoloogiatesse.

Aprillis toimunud Rail Balticu seminaril rõhutasid Hollandi ja Rootsi raudtee eksperdid seda, et Euroopa Liidu poolt toetatav uue raudteeühenduse rajamine ei ole pelgalt kohalikest huvidest lähtuv projekt. Peaksime vaatama suuremat pilti, kuna uus ühendus annab peale kauba ja reisijateveo teisigi võimalusi regioonis, kuhu kuuluvad veel Soome, Rootsi ja Venemaa loodepiirkond. Peame oma logistikavaldkonnas avanevaid võimalusi lähiturgudel rohkem reklaamima ning tagama, et loodav raudtee infrastruktuur integreeruks juba olemasolevate maismaa ja mereühendustega siseriiklikult ja niisamuti meie lähinaabritega. Rail Balticu projekti raames rajatakse kaubajaamad Muugale ning Pärnu piirkonda, reisijate terminalid Tallinnasse Ülemiste piirkonda ning Pärnu linna. Vaadates tulevikku on siin võimalus nii Eesti turismiettevõtjatele, kui ka tootmis- ja logistikasektorile. Rail Balticu äriplaani uuendamise käigus saavad juba täna kaasa rääkida erinevate valdkondade erialaliidud, otsides kasu ja võimalusi oma valdkonna ettevõtetele.

Pehmed ja materiaalsed väärtused ühiskonnale

Raudteetrassi rajamise käigus teostatakse hulgaliselt erinevaid uuringuid, näitena võib tuua arheoloogilised uuringud, mille mahuks on planeeritud 1 miljon eurot. Võetakse kasutusele looduse ja keskkonna säilitamisega seotud meetmed. Projekti pretsedenditult suur rahaline maht võimaldab teostada uuringuid ja töid, milleks siiani on vahendeid nappinud. 
Rail Balticu trassil sõitvad vedurid kasutavad liikumiseks elektrit ja vähendavad seeläbi meie sõltuvust naftast, säästavad inimelusid, vähendavad rasketranspordi koormust teedele. Üleriigipiiriline infrastruktuuriprojekt annab täiendava võimaluse ja kogemuse Balti riikide ja Soome koostööle ja tagab meile hea ühenduse ülejäänud Euroopaga. 
Projektiga kaasnevad ka materiaalsed hüved: ehitamise käigus tekivad uued töökohad, elavneb kohalike ehitusmaterjalide turg, trassi rajamiseks ostetakse maid, samuti vajab raudtee tulevikus hooldajaid. Eelpool nimetatud tulusid saab mõõta sadades miljonites eurodes. 

Illar Kaasik, Investment Agency OÜ juhatuse liige